preskoči na sadržaj
Natječaji

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Župan Dubovačko-neretvanske županije objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškodama u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija u 2018./2019. školskoj godini

 

(Objavljeno 25. srpnja 2018.)

____________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1. DOMAR/DOMARKA

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

-  do povratka radnika s bolovanja na rad                                                                                                

Uvjeti:

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti sukladno odredbama članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17).

Uz potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

- životopis

- dokaz o stečenoj srednjoj stručnoj spremi tehničkog smjera

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koje ne smije biti starije od dana objave ovoga natječaja

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stjepana Radića iz Metkovića.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, 20 350 Metković, s napomenom „ZA NATJEČAJ – DOMAR“.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), pozivaju se da pronađu upute o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju te o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na internetskim stranicama i to na sljedećim poveznicama:

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati izvornike niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.

 

Natječaj je objavljen 26. travnja 2018. godine.

 

Klasa: 602-01/18-01-168

Urbroj: 2148-14-18-01

                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                      Božena Nikoletić, prof.

____________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1. UČITELJ/ICA REHABILITATOR

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

-  do povratka radnice s neplaćenog dopusta na rad

Objavljeno 15. ožujka 2018. godine

___________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 72. Statuta Osnovne škole Stjepana Radića – Metković, Božena Nikoletić, prof., kao ravnateljica Škole, donosi sljedeću

   O D L U K U

  1. Poništava se natječaj za radno mjesto učitelja/ice Glazbene kulture klasa: 602-01/18-01-66, urbroj: 2148-14-18-01, registarski broj PR-a: 1819348-1581072, koji je  26. veljače 2018. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stjepana Radića - Metković.
  2. Ova Odluka stupa na snagu s danom njena donošenja.

Tekst Odluke možete pročitati OVDJE.

Objavljeno 12. ožujka 2018. godine

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof.,  raspisuje

 

  JAVNI NATJEČAJ za radna mjesta

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

-  do povratka radnice s bolovanja na rad

 

2. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

-  do povratka radnice s bolovanja na rad

 

3. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

-  do povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad

(Objavljeno 26. veljače 2018.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof.,  raspisuje

 

  JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto

 

1. UČITELJ/ICA POVIJESTI

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (4 sata tjednog radnog vremena)

-  do povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad

(Objavljeno 8. siječnja 2017.)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof.,  raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

-  do povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad

Objavljeno 4. prosinca 2017. g.

____________________________________________________________________________________________

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof.,  raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ za radna mjesta

 

1. UČITELJ/ICA POVIJESTI

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (4 sata tjednog radnog vremena)

-  do povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad

2. UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (25 sati tjednog radnog vremena)

-  do povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad

(Objavljeno 7. studenoga 2017. godine)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto

1. UČITELJ/ICA REHABILITATOR

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

- do povratka radnice s neplaćenog dopusta na rad

(Objavljeno 18. listopada 2017. godine)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof.,  raspisuje

 

  JAVNI NATJEČAJ za radna mjesta

 

1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (27 sati tjednog radnog vremena)

-  do povratka radnika s bolovanja na rad

2. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

-  do povratka radnice s bolovanja na rad

3. UČITELJ/ICA MATEMATIKE

-  1 izvršitelj/ica

-  na neodređeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

4. UČITELJ/ICA MATEMATIKE

-  1 izvršitelj/ica

-  na neodređeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (8 sati tjednog radnog vremena)

                                                                                                        

(Objavljeno 11. listopada 2017. godine) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i  članaka 6., 7. i 8. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12 i 120/12 i 16/17), ravnateljica OŠ Stjepana Radića - Metković, raspisuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

1. LOGOPED/LOGOPEDINJA – STRUČNI SURADNIK

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme od 12 mjeseci

-  puno radno vrijeme

(Objavljeno 18. rujna 2017. godine)

___________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i  članaka 6., 7. i 8. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12 i 120/12 i 16/17), ravnateljica OŠ Stjepana Radića - Metković, raspisuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme od 12 mjeseci

-  puno radno vrijeme

(Objavljeno 7. rujna 2017. godine)    

____________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i  članaka 6., 7. i 8. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12 i 16/17), ravnateljica OŠ Stjepana Radića - Metković, raspisuje

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

1. TAJNIK/ICA

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme od 12 mjeseci

-  puno radno vrijeme

(Objavljeno 7. rujna 2017. godine)    

Tražilica 

 DOKUMENTI


Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Kalendar
« Rujan 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Anketa
Kakav imate odnos sa svojim roditeljima?

KORISNI LINKOVI
Korisni linkovi

Časopisi
 • Drvo znanja
 • Bug
 • Geo


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
preskoči na navigaciju