preskoči na sadržaj
Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola  Stjepana Radića-Metković

20350 Metković, Kralja Zvonimira 8, Tel: 020/ 681-621, Tel/Fax: 020/681- 514

MB 3107825, OIB: 29825372843 Šifra škole: 19-049-001, IBAN: HR 5323300031100042866             

e-mail: ossradica@os-sradica-metkovic.skole.hr, http://os-sradica-metkovic.skole.hr

 

Klasa: 602-01/18-01-552

Urbroj: 2148-14-18-01

Metković, 15. studenoga 2018. godine

 

 

 

                                                                                                            Kandidatima po natječaju

                                                                                    objavljenom 4. listopada 2018. godine, 

                                                                                      za radno mjesto učitelja/ice Povijesti,

                                                                             na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

 

Predmet:  Obavijest o provedenom javnom natječaju klasa: 602-01/18-01-437, urbroj: 2148-14-18-01 od 4. listopada 2018. godine,  za radno mjesto učitelja/ice Povijesti na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do  povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad

                   - dostavlja se

Poštovani,

       ovim putem obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na javni natječaj klasa: 602-01/18-01-437, urbroj: 2148-14-18-01 od 4. listopada 2018. godine,  za radno mjesto

učitelja/ice Povijesti na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad, da je nakon provedenog natječaja na radno mjesto učitelja/ice Povijesti na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad, primljen kandidat Hrvoje Erceg, magistar edukacije Povijesti.

 

Slijedom navedenog, kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj, a nisu primljeni na radno mjesto učitelja/ice Povijesti na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad, u privitku dostavljamo natrag dokumentaciju koju su priložili uz prijavu na javni natječaj.

 

S poštovanjem,

 

          Ravnateljica: 

                                                                                                           Božena Nikoletić, prof.        

_______________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola  Stjepana Radića-Metković

20350 Metković, Kralja Zvonimira 8, Tel: 020/ 681-621, Tel/Fax: 020/681- 514

MB 3107825, OIB: 29825372843 Šifra škole: 19-049-001, IBAN: HR 5323300031100042866             

e-mail: ossradica@os-sradica-metkovic.skole.hr, http://os-sradica-metkovic.skole.hr

 

Klasa: 602-01/18-01-551

Urbroj: 2148-14-18-01

Metković, 15. studenoga 2018. godine

 

 

 

                                                                                                            Kandidatima po natječaju

                                                                                    objavljenom 4. listopada 2018. godine, 

                                                                                   za radno mjesto učitelja/ice Geografije,

                                                                          na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme

 

 

Predmet:  Obavijest o provedenom javnom natječaju klasa: 602-01/18-01-436, urbroj: 2148-14-18-01 od 4. listopada 2018. godine,  za radno mjesto učitelja/ice Geografije na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, do  prestanka prava radnika na rad s polovicom punog radnog vremena

                   - dostavlja se

 

Poštovani,

       ovim putem obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na javni natječaj klasa: 602-01/18-01-436, urbroj: 2148-14-18-01 od 4. listopada 2018. godine,  za radno mjesto

učitelja/ice Geografije na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno, do prestanka prava radnika na rad s polovicom punog radnog vremena, da je nakon provedenog natječaja na radno mjesto učitelja/ice Geografije na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno, do prestanka prava radnika na rad s polovicom punog radnog vremena, primljena kandidatkinja Marija Plećaš, magistra edukacije Geografije.

 

Slijedom navedenog, kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj, a nisu primljeni na radno mjesto učitelja/ice Geografije na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno, do prestanka prava radnika na rad s polovicom punog radnog vremena,  u privitku dostavljamo natrag dokumentaciju koju su priložili uz prijavu na javni natječaj.

 

S poštovanjem,

 

          Ravnateljica: 

                                                                                                           Božena Nikoletić, prof.         __________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje dana 14. studenoga 2018. godine

 

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

1. DOMAR/DOMARKA

-  1 izvršitelj/ica

-  na neodređeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

                                                                                                 

Uvjeti:

- srednja stručna sprema tehničkog smjera

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti sukladno odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17 i 68/18)

- da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

- životopis

- dokaz o stečenoj srednjoj stručnoj spremi tehničkog smjera

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, odnosno da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od 30 dana do dana objave natječaja

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stjepana Radića iz Metkovića.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, 20 350 Metković, s napomenom „ZA NATJEČAJ – DOMAR“.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) pozivaju se da uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, prilože i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem te putem oglasne ploče i mrežne stranice Škole.

Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati izvornike niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.

Natječaj je objavljen 14. studenoga 2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 22. studenoga  2018.g.

 

Natječaj je objavljen 14. studenoga 2018. godine.

Klasa: 602-01/18-01-543

Urbroj: 2148-14-18-01

                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                      Božena Nikoletić, prof.

____________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola  Stjepana Radića-Metković

20350 Metković, Kralja Zvonimira 8, Tel: 020/ 681-621, Tel/Fax: 020/681- 514

MB 3107825, OIB: 29825372843 Šifra škole: 19-049-001, IBAN: HR 5323300031100042866                                                                                          

e-mail: ossradica@os-sradica-metkovic.skole.hr, http://os-sradica-metkovic.skole.hr

 

Klasa: 602-01/18-01-547

Urbroj: 2148-14-18-01

Metković, 14. studenoga 2018. godine

 

 

                                                                                                            Kandidatima po natječaju

                                                                                  objavljenom 15. listopada 2018. godine, 

                                                                     za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave

                                                                                                   za provođenje nastave u kući,

                                                                         na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme

 

Predmet:  Obavijest o provedenom javnom natječaju klasa: 602-01/18-01-456, urbroj: 2148-14-18-01 od 15. listopada 2018. godine,  za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave za provođenje nastave u kući na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, do prestanka potrebe za provođenje nastave u kući, ali u trajanju ne dužem od trajanja  nastavne godine 2018./2019.

                   - dostavlja se

 

Poštovani,

       ovim putem obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na javni natječaj klasa: 602-01/18-01-456, urbroj: 2148-14-18-01 od 15. listopada 2018. godine, za radno mjesto učitelja/ice razredne za provođenje nastave u kući na određeno vrijeme, nepuno radno  vrijeme od 20 sati tjedno, da je nakon provedenog natječaja na radno mjesto učiteljice razredne nastave za provođenje nastave u kući na određeno vrijeme, nepuno radno  vrijeme od 20 sati tjedno, do prestanka potrebe za provođenje nastave u kući, ali u trajanju ne dužem od trajanja nastavne godine 2018./2019., primljena kandidatkinja Ružica Bubalo, magistra primarnog obrazovanja.

Slijedom navedenog, kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj, a nisu primljeni na radno mjesto učitelja/ice razredne nastave za provođenje nastave u kući na određeno vrijeme, nepuno radno  vrijeme od 20 sati tjedno, do prestanka potrebe za provođenje nastave u kući, ali u trajanju ne dužem od trajanja nastavne godine 2018./2019., u privitku dostavljamo natrag dokumentaciju koju su priložili uz prijavu na javni natječaj.

             S poštovanjem               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                                         Božena Nikoletić, prof.    

_______________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola  Stjepana Radića-Metković

20350 Metković, Kralja Zvonimira 8, Tel: 020/ 681-621, Tel/Fax: 020/681- 514

MB 3107825, OIB: 29825372843 Šifra škole: 19-049-001, IBAN: HR 5323300031100042866                                                                                          

e-mail: ossradica@os-sradica-metkovic.skole.hr, http://os-sradica-metkovic.skole.hr

 

Klasa: 602-01/18-01-548

Urbroj: 2148-14-18-01

Metković, 14. studenoga 2018. godine

 

                                                                                                            Kandidatima po natječaju

                                                                                  objavljenom 15. listopada 2018. godine, 

                                                                        za radno mjesto učitelja/ice Hrvatskog jezika,

                                                                     na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme

 

 

Predmet:  Obavijest o provedenom javnom natječaju klasa: 602-01/18-01-458, urbroj: 2148-14-18-01 od 15. listopada 2018. godine,  za radno mjesto učitelja/ice Hrvatskog jezika na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 9 sati tjedno

                   - dostavlja se

 

Poštovani,

       ovim putem obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na javni natječaj klasa: 602-01/18-01-458, urbroj: 2148-14-18-01 od 15. listopada 2018. godine, za radno mjesto učitelja/ice Hrvatskog jezika na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 9 sati tjedno, da je nakon provedenog natječaja na radno mjesto učiteljice Hrvatskog jezika na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 9 sati tjedno, primljena kandidatkinja Marijana Gluščević, magistra Hrvatskog jezika i književnosti.

Slijedom navedenog, kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj, a nisu primljeni na radno mjesto učitelja/ice Hrvatskog jezika na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 9 sati tjedno, u privitku dostavljamo natrag dokumentaciju koju su priložili uz prijavu na javni natječaj.

S poštovanjem

 

          Ravnateljica: 

                                                                                                             Božena Nikoletić, prof. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola  Stjepana Radića-Metković

20350 Metković, Kralja Zvonimira 8, Tel: 020/ 681-621, Tel/Fax: 020/681- 514

MB 3107825, OIB: 29825372843 Šifra škole: 19-049-001, IBAN: HR 5323300031100042866                                                                                          

e-mail: ossradica@os-sradica-metkovic.skole.hr, http://os-sradica-metkovic.skole.hr

 

Klasa: 602-01/18-01-546

Urbroj: 2148-14-18-01

Metković, 14. studenoga 2018. godine

 

 

 

                                                                                                            Kandidatima po natječaju

                                                                                  objavljenom 15. listopada 2018. godine, 

                                                                       za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave,

                                                                              na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

 

Predmet:  Obavijest o provedenom javnom natječaju klasa: 602-01/18-01-455, urbroj: 2148-14-18-01 od 15. listopada 2018. godine,  za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na određeno vrijeme, puno radno vrijeme do povratka radnika s  bolovanja na rad

                   - dostavlja se

 

Poštovani,

       ovim putem obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na javni natječaj klasa: 602-01/18-01-455, urbroj: 2148-14-18-01 od 15. listopada 2018. godine, za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja na rad, da je nakon provedenog natječaja na radno mjesto učiteljice razredne na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka radnika s bolovanja na rad, primljena kandidatkinja Ivana Sršen, magistra primarnog obrazovanja.

Slijedom navedenog, kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj, a nisu primljeni na radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka radnika s bolovanja na rad, u privitku dostavljamo natrag dokumentaciju koju su priložili uz prijavu na javni natječaj.

S poštovanjem

 

          Ravnateljica: 

                                                                                                           Božena Nikoletić, prof.    

___________________________________________________________________________________________________  

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Osnovna škola  Stjepana Radića-Metković

20350 Metković, Kralja Zvonimira 8, Tel: 020/ 681-621, Tel/Fax: 020/681- 514

MB 3107825, OIB: 29825372843 Šifra škole: 19-049-001, IBAN: HR 5323300031100042866                                                                                          

e-mail: ossradica@os-sradica-metkovic.skole.hr, http://os-sradica-metkovic.skole.hr

 

Klasa: 602-01/18-01-484

Urbroj: 2148-14-18-01

Metković, 26. listopada 2018. godine

 

 

 

                                                                                                       Kandidatima po natječaju objavljenom 26. rujna 2018. godine za radno mjesto računovodstvenog referenta na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme

 

Predmet: Obavijest o provedenom javnom natječaju klasa: 602-01/18-01-411, urbroj: 2148-14-18-01 od 26. rujna 2018. godine  za radno mjesto računovodstvenog referentana neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme

                   - dostavlja se

 

Poštovani,

       ovim putem obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na javni natječaj klasa: 602-01/18-01-411, urbroj: 2148-14-18-01 od 26. rujna 2018. godine za radno mjesto računovodstvenog referenta na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), da je nakon provedenog natječaja na radno mjesto računovodstvenog referenta na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), primljen kandidat Toni Kuran, ekonomist.

Slijedom navedenog, kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj, a nisu primljeni na radno mjesto računovodstvenog referenta na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, uz ovu obavijest u privitku dostavljamo natrag dokumentaciju koju su priložili uz prijavu na predmetni natječaj.

 

S poštovanjem

          Ravnateljica: 

                                                                                                           Božena Nikoletić, prof.       

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje dana 25. listopada 2018. godine

 

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto UČITELJA/ICE FIZIKE

 

1. UČITELJ/ICA FIZIKE

-  1 izvršitelj/ica

-  na neodređeno vrijeme

-  puno radno vrijeme                                                                                                

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti sukladno odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

- posebni uvjeti sukladno odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01)

- da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma/potvrda)

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, odnosno da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od 30 dana do dana objave natječaja

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stjepana Radića iz Metkovića.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, 20 350 Metković, s napomenom „ZA NATJEČAJ – FIZIKA“.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) pozivaju se da uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, prilože i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem te putem oglasne ploče i mrežne stranice Škole.

Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati izvornike niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.

 

Natječaj je objavljen 25. listopada 2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 2. studenoga 2018.g.

 

Klasa: 602-01/18-01-483

Urbroj: 2148-14-18-01

                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                      Božena Nikoletić, prof.

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Osnovna škola  Stjepana Radića-Metković

20350 Metković, Kralja Zvonimira 8, Tel: 020/ 681-621, Tel/Fax: 020/681- 514

MB 3107825, OIB: 29825372843 Šifra škole: 19-049-001, IBAN: HR 5323300031100042866             

e-mail: ossradica@os-sradica-metkovic.skole.hr, http://os-sradica-metkovic.skole.hr

 

Klasa: 602-01/18-01-478

Urbroj: 2148-14-18-01

Metković, 24. listopada 2018. godine

 

 

 

                                                                                                            Kandidatima po natječaju

                                                                                    objavljenom 26. rujna 2018. godine 

                                                                        za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave

                                                                              na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

 

Predmet: Obavijest o provedenom javnom natječaju klasa: 602-01/18-01-410, urbroj: 2148-14-18-01 od  za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka radnice s roditeljskog dopusta na rad

                   - dostavlja se

Poštovani,

       ovim putem obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na javni natječaj klasa: 602-01/18-01-410, urbroj: 2148-14-18-01 od 26. rujna 2018. godine za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka radnice s roditeljskog dopusta na rad, da je nakon provedenog natječaja  na radno mjesto učiteljice razredne nastave na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka radnice s roditeljskog dopusta na rad, primljena kandidatkinja Anja Batinović, magistra primarnog obrazovanja.

Slijedom navedenog, kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj, a nisu primljeni na radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka radnice s roditeljskog dopusta, uz ovu obavijest u privitku dostavljamo natrag dokumentaciju koju su priložili uz prijavu na predmetni natječaj.

S poštovanjem,

          Ravnateljica:

Božena Nikoletić, prof. 

 

__________________________________________________________________________________________________                                                                                                                

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje dana 15. listopada 2018. godine

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto

 UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE

 

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

-  do povratka radnika s bolovanja na rad                                                                                                      

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti sukladno odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

- posebni uvjeti sukladno odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01)

- da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma/potvrda)

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, odnosno da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od 30 dana do dana objave natječaja

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stjepana Radića iz Metkovića.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, 20 350 Metković, s napomenom „ZA NATJEČAJ – RAZREDNA NASTAVA“.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) pozivaju se da uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, prilože i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem te putem oglasne ploče i mrežne stranice Škole.

Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati izvornike niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.

Natječaj je objavljen 15. listopada 2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 23. listopada 2018.g.

Klasa: 602-01/18-01-455

Urbroj: 2148-14-18-01

                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                      Božena Nikoletić, prof.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje dana 15. listopada 2018. godine

 

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto

 UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE  ZA PROVOĐENJE NASTAVE U KUĆI

 

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE ZA PROVOĐENJE NASTAVE U KUĆI

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

-  do prestanka potrebe za provođenje nastave u kući, ali u trajanju ne dužem od trajanja  nastavne godine 2018./2019.

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti sukladno odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

- posebni uvjeti sukladno odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01)

- da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma/potvrda)

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, odnosno da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od 30 dana do dana objave natječaja

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stjepana Radića iz Metkovića.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, 20 350 Metković, s napomenom „ZA NATJEČAJ – NASTAVA U KUĆI“.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) pozivaju se da uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, prilože i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem te putem oglasne ploče i mrežne stranice Škole.

Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati izvornike niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.

 

Natječaj je objavljen 15. listopada 2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je  do 23. listopada 2018.g.

Klasa: 602-01/18-01-456

Urbroj: 2148-14-18-01

                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                Božena Nikoletić, prof.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje dana 15. listopada 2018. godine

 

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto

 UČITELJA/ICE MATEMATIKE

1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (32 sata tjedno)

-  do povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje dana 15. listopada 2018. godine

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti sukladno odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

- posebni uvjeti sukladno odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01)

- da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma/potvrda)

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, odnosno da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od 30 dana do dana objave natječaja

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stjepana Radića iz Metkovića.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, 20 350 Metković, s napomenom „ZA NATJEČAJ – MATEMATIKA“.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) pozivaju se da uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, prilože i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem te putem oglasne ploče i mrežne stranice Škole.

Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati izvornike niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.

 

Natječaj je objavljen 15. listopada 2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 23. listopada 2018.g.

Klasa: 602-01/18-01-457

Urbroj: 2148-14-18-01

                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                      Božena Nikoletić, prof.

__________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje dana 15. listopada 2018. godine

 

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto

 UČITELJA/ICE HRVATSKOG JEZIKA

 

1. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA

-  1 izvršitelj/ica

-  na neodređeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno)                                                                                                

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti sukladno odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

- posebni uvjeti sukladno odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01)

- da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma/potvrda)

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, odnosno da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od 30 dana do dana objave natječaja

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stjepana Radića iz Metkovića.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, 20 350 Metković, s napomenom „ZA NATJEČAJ – HRVATSKI JEZIK“.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) pozivaju se da uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, prilože i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem te putem oglasne ploče i mrežne stranice Škole.

Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati izvornike niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.

 

Natječaj je objavljen 15. listopada 2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je  do 23. listopada 2018.g.

Klasa: 602-01/18-01-458

Urbroj: 2148-14-18-01

                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                               Božena Nikoletić, prof.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje dana 4. listopada 2018. godine

 

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto

 UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE

 

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

-  do povratka radnice s neplaćenog dopusta na rad

                                                                                      

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti sukladno odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

- posebni uvjeti sukladno odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01)

- da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma/potvrda)

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, odnosno da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od 30 dana do dana objave natječaja

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stjepana Radića iz Metkovića.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, 20 350 Metković, s napomenom „ZA NATJEČAJ – RAZREDNA NASTAVA“.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) pozivaju se da uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, prilože i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem te putem oglasne ploče i mrežne stranice Škole.

Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati izvornike niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.

Natječaj je objavljen 4. listopada 2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je  do 12. listopada 2018.g.

 

 

Klasa: 602-01/18-01-435

Urbroj: 2148-14-18-01

                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                      Božena Nikoletić, prof.

____________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje dana 4. listopada 2018. godine

 

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto

 UČITELJA/ICE GEOGRAFIJE

1. UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno)

-  do prestanka prava radnika na rad s polovicom punog radnog vremena

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti sukladno odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

- posebni uvjeti sukladno odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01)

- da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma/potvrda)

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, odnosno da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od 30 dana do dana objave natječaja

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stjepana Radića iz Metkovića.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, 20 350 Metković, s napomenom „ZA NATJEČAJ – GEOGRAFIJA“.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) pozivaju se da uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, prilože i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem te putem oglasne ploče i mrežne stranice Škole.

Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati izvornike niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.

Natječaj je objavljen 4. listopada 2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i  otvoren je  do 12. listopada 2018.g.

 

Klasa: 602-01/18-01-436

Urbroj: 2148-14-18-01

                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                    Božena Nikoletić, prof.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje dana 4. listopada 2018. godine

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto

 UČITELJA/ICE POVIJESTI

 

1. UČITELJ/ICA POVIJESTI

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

-  do povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad 

                                                                                                 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti sukladno odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

- posebni uvjeti sukladno odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01)

- da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma/potvrda)

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, odnosno da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od 30 dana do dana objave natječaja

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stjepana Radića iz Metkovića.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, 20 350 Metković, s napomenom „ZA NATJEČAJ – POVIJEST“.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) pozivaju se da uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, prilože i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem te putem oglasne ploče i mrežne stranice Škole.

Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati izvornike niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.

Natječaj je objavljen 4. listopada 2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i  otvoren je  do 12. listopada 2018.g.

Klasa: 602-01/18-01-437

Urbroj: 2148-14-18-01

                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                      Božena Nikoletić, prof.

__________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i  članaka 6., 7. i 8. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12 i 16/17), Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje dana 27. rujna 2018. godine

JAVNI NATJEČAJ

    za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

1. UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE

-  1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

-  na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci

-  puno radno vrijeme

2. UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE

-  1 izvršitelj/ica  za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

-  na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci

-  puno radno vrijeme

3. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA

-  1 izvršitelj/ica  za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

-  na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci

-  puno radno vrijeme

4. UČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

-  1 izvršitelj/ica  za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

-  na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci

-  puno radno vrijeme

Objavljeno 27. rujna 2018. g.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

 UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

1. UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

-  do povratka radnice s roditeljskog dopusta na rad                                                                                               

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti sukladno odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

- posebni uvjeti sukladno odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01)

- da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma/potvrda)

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, odnosno da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od 30 dana do dana objave natječaja

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stjepana Radića iz Metkovića.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, 20 350 Metković, s napomenom „ZA NATJEČAJ – RAZREDNA NASTAVA“.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) pozivaju se da uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, prilože i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem te putem oglasne ploče i mrežne stranice Škole.

Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati izvornike niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.

Natječaj je objavljen 26. rujna 2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je  do 4. listopada 2018.g.

 

Klasa: 602-01/18-01-410

Urbroj: 2148-14-18-01

                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                      Božena Nikoletić, prof.

 

(Objavljeno 26. rujna 2018.)

_________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

RAČUNOVODSTVENOGA REFERENTA

 

1. RAČUNOVODSTVENI REFERENT

-  1 izvršitelj/ica

-  na neodređeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

                                                                                                  

Uvjeti:

- srednja stručna sprema ekonomskog smjera (ekonomist)

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti sukladno odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17 i 68/18)

- da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

- životopis

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi (srednja stručna sprema – ekonomski smjer)

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, odnosno da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od 30 dana do dana objave natječaja

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stjepana Radića iz Metkovića.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, 20 350 Metković, s napomenom „ZA NATJEČAJ – RAČUNOVODSTVENI REFERENT“.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) pozivaju se da uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, prilože i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem te putem oglasne ploče i mrežne stranice Škole.

Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati izvornike niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.

 

Natječaj je objavljen 26. rujna  2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 4. listopada   2018.g.

 

Klasa: 602-01/18-01-411

Urbroj: 2148-14-18-01

                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                 Božena Nikoletić, prof.

 

(Objavljeno 26. rujna 2018.)

__________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Župan Dubovačko-neretvanske županije objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškodama u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija u 2018./2019. školskoj godini

 

(Objavljeno 25. srpnja 2018.)

____________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1. DOMAR/DOMARKA

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

-  do povratka radnika s bolovanja na rad                                                                                                

Uvjeti:

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti sukladno odredbama članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17).

Uz potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

- životopis

- dokaz o stečenoj srednjoj stručnoj spremi tehničkog smjera

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koje ne smije biti starije od dana objave ovoga natječaja

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stjepana Radića iz Metkovića.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, 20 350 Metković, s napomenom „ZA NATJEČAJ – DOMAR“.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), pozivaju se da pronađu upute o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju te o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na internetskim stranicama i to na sljedećim poveznicama:

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati izvornike niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.

 

Natječaj je objavljen 26. travnja 2018. godine.

 

Klasa: 602-01/18-01-168

Urbroj: 2148-14-18-01

                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                      Božena Nikoletić, prof.

____________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1. UČITELJ/ICA REHABILITATOR

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

-  do povratka radnice s neplaćenog dopusta na rad

Objavljeno 15. ožujka 2018. godine

___________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 72. Statuta Osnovne škole Stjepana Radića – Metković, Božena Nikoletić, prof., kao ravnateljica Škole, donosi sljedeću

   O D L U K U

  1. Poništava se natječaj za radno mjesto učitelja/ice Glazbene kulture klasa: 602-01/18-01-66, urbroj: 2148-14-18-01, registarski broj PR-a: 1819348-1581072, koji je  26. veljače 2018. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stjepana Radića - Metković.
  2. Ova Odluka stupa na snagu s danom njena donošenja.

Tekst Odluke možete pročitati OVDJE.

Objavljeno 12. ožujka 2018. godine

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof.,  raspisuje

 

  JAVNI NATJEČAJ za radna mjesta

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

-  do povratka radnice s bolovanja na rad

 

2. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

-  do povratka radnice s bolovanja na rad

 

3. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

-  do povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad

(Objavljeno 26. veljače 2018.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof.,  raspisuje

 

  JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto

 

1. UČITELJ/ICA POVIJESTI

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (4 sata tjednog radnog vremena)

-  do povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad

(Objavljeno 8. siječnja 2017.)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof.,  raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

-  do povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad

Objavljeno 4. prosinca 2017. g.

____________________________________________________________________________________________

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof.,  raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ za radna mjesta

 

1. UČITELJ/ICA POVIJESTI

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (4 sata tjednog radnog vremena)

-  do povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad

2. UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (25 sati tjednog radnog vremena)

-  do povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad

(Objavljeno 7. studenoga 2017. godine)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto

1. UČITELJ/ICA REHABILITATOR

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

- do povratka radnice s neplaćenog dopusta na rad

(Objavljeno 18. listopada 2017. godine)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković, zastupana po ravnateljici Boženi Nikoletić, prof.,  raspisuje

 

  JAVNI NATJEČAJ za radna mjesta

 

1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (27 sati tjednog radnog vremena)

-  do povratka radnika s bolovanja na rad

2. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

-  do povratka radnice s bolovanja na rad

3. UČITELJ/ICA MATEMATIKE

-  1 izvršitelj/ica

-  na neodređeno vrijeme

-  puno radno vrijeme

4. UČITELJ/ICA MATEMATIKE

-  1 izvršitelj/ica

-  na neodređeno vrijeme

-  nepuno radno vrijeme (8 sati tjednog radnog vremena)

                                                                                                        

(Objavljeno 11. listopada 2017. godine) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i  članaka 6., 7. i 8. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12 i 120/12 i 16/17), ravnateljica OŠ Stjepana Radića - Metković, raspisuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

1. LOGOPED/LOGOPEDINJA – STRUČNI SURADNIK

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme od 12 mjeseci

-  puno radno vrijeme

(Objavljeno 18. rujna 2017. godine)

___________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i  članaka 6., 7. i 8. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12 i 120/12 i 16/17), ravnateljica OŠ Stjepana Radića - Metković, raspisuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme od 12 mjeseci

-  puno radno vrijeme

(Objavljeno 7. rujna 2017. godine)    

____________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i  članaka 6., 7. i 8. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12 i 16/17), ravnateljica OŠ Stjepana Radića - Metković, raspisuje

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

1. TAJNIK/ICA

-  1 izvršitelj/ica

-  na određeno vrijeme od 12 mjeseci

-  puno radno vrijeme

(Objavljeno 7. rujna 2017. godine)    

Tražilica 

 DOKUMENTI


Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Kalendar
« Studeni 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Anketa
Kakav imate odnos sa svojim roditeljima?

KORISNI LINKOVI
Korisni linkovi

Časopisi
 • Drvo znanja
 • Bug
 • Geo


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
preskoči na navigaciju